ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/แผน

HOME

  

ระเบียบ-ข้อบังคับ
Ø ข้อบังคับ ที่ 2/2495 ว่าด้วยหน้าที่ราชการในเรือของกองตำรวจน้ำ
Ø ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะ ที่ 11 การศึกษาและอบรม บทที่ 20 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ ของ รน.
 
 
 
 
 
คำสั่ง-ประกาศ
Ø คำสั่ง รน. ที่ 35/2533 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ในเรือตรวจการณ์
Ø ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบฯ ในส่วนของ รน. ปี 2552
Ø ประกาศ ตร. เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบฯ ในส่วนของ รน. ปี 2557
 
 
 
 
 
แผน
Ø แผนปฏิบัติราชการ บก.รน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Ø แผนพิทักษ์เด็ก สตรี และครอบครัว (พดส.รน.58)
Ø แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษญ์ (ปคม.รน.58)